Podmínky

  1. Server zpravydne.cz je server provozovaný fyzickou osobou Adamem Hakenem, IČ 72907673 dále jen provozovatel.
  2. Tento server slouží především jako tzv RSS agregátor.
  3. Informace o článcích jsou získávány výhradně přes veřejně dostupné a k těmto účelům určeným RSS kanálům.
  4. Provozovatel nenese odpovednost za obsah cílových stránek a za informace získané z RSS.
  5. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb waudit.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb waudit.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
  6. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.
  7. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění měnit.